Tài liệu pháp lý _1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư